Plovdiv University Paisii Hilendarski  


 

Plovdiv university as a member of SALiS project EU countries is involve in all working packages as training, curriculum development, teaching materials development, evaluation, dissemination.


Пловидивския университет е един от участниците в този проект, като страна член на евопейския съюз. Участва във всички дейности заложени в работния план - изработвнето на учебните програми, обучението на преподаватели, оценяването на резултатите от проекта и тяхното представяне.